Wybierz język

Gwarancja
Warunki

Samochody osobowe

Udostępnij
 • Począwszy od 1 stycznia 2016 r., wszystkie produkty MOOG zainstalowane w samochodach osobowych, które nie są wykorzystywane do celów profesjonalnych lub komercyjnych, są objęte gwarancją Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA z siedzibą w Kontich (B-2550 Belgia) przy ulicy Prins Boudewijnlaan 5 w krajach europejskich wymienionych poniżej w zakresie wad materiałowych i wady jakości wykonania, w normalnych warunkach użytkowania i serwisowania, przez 3 lata od daty zakupu. Środki przysługujące w związku z naruszeniem gwarancji ograniczają się do bezpłatnej wymiany produktu, który okazał się wadliwy. Producent wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie oraz szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wynikowe.

 • Normalne zużycie nie podlega gwarancji.

 • Rzekomo wadliwą część MOOG należy zwrócić do sprzedawcy lub instalatora, który ją sprzedał lub zainstalował („S/I”). Oprócz tego osoba składająca roszczenie musi przedstawić S/I kopię oryginalnej faktury z datą sprzedaży, kopię raportu z ustawienia geometrii kół (jeśli dotyczy) oraz formularz zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego zawierający nazwę firmy instalującej część, adres i numer telefonu, numer części, markę-model-rok, opis wady, datę instalacji i demontażu, przebieg przy instalacji i demontażu oraz podpis instalatora. Rzekomo wadliwą część należy odpowiednio oznaczyć numerem formularza zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego.

 • S/I przekaże rzekomo wadliwą część wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego lokalnemu dystrybutorowi produktów Federal-Mogul Motorparts.

 • Roszczenie gwarancyjne zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty dostarczenia S/I rzekomo wadliwej części i należycie wypełnionego wniosku przez osobę składającą roszczenie. Po rozpatrzeniu roszczenia gwarancyjnego wymieniona część zostanie dostarczona do S/I.

 • Formularz zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego znajduje się przy oświadczeniu gwarancyjnym, można go również otrzymać od lokalnego przedstawiciela firmy Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA.

 • Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny za demontaż i instalację oraz żadnych dodatkowych kosztów. Zwrot tych kosztów musi zostać zatwierdzony przez menedżera ds. gwarancji Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA w ramach procedury rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego.

 • Trzyletnia gwarancja podlega unieważnieniu, jeśli produkt nie został zamontowany przez profesjonalnego instalatora.

 • Gwarancja podlega unieważnieniu, jeśli produkt był nieprawidłowo użytkowany, uległ wypadkowi, został nieprawidłowo zainstalowany, źle zakonserwowany lub nieprawidłowo zastosowany, np. części MOOG LV zainstalowano w pojazdach terenowych i wyścigowych, taksówkach, samochodach komercyjnych, flotowych i policyjnych oraz innych pojazdach rządowych, części, które zostały przełożone z jednego samochodu do innego, zastosowano w pojazdach ze zmodyfikowanym podwoziem, przeciążonych, oraz został uszkodzony przez czynniki zewnętrzne, np. kamienie, lub w wyniku zbyt szybkiego przejazdu przez ograniczniki prędkości. 

 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw nabywcy wynikających z przepisów prawa dotyczących rękojmi na sprzedawane towary.
 
 • Kraje, w których obowiązuje 3-letnia gwarancja: wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej, Norwegia, Szwajcaria, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Albania i Macedonia.
 
 • Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA zastrzega prawo do odrzucenia gwarancji na podstawie niniejszych warunków w przypadku nieprzestrzegania wymaganej procedury i/lub braku odpowiednich zaświadczeń.
Udostępnij